Husene i Vrønding -
Oda Sommers foredrag


I januar 2016 holdt Oda Sommer et foredrag i Vrønding Forsamlingshus om husene i Vrønding.

Billeder og tekst fra foredraget ligger her på hjemmesiden.

 

Kilder:

Svend Hansen og Anna Pedersen fortæller om huse og folk i Vrønding.

Svend Hansen er født i Vrønding d. 31.5.1907 og har levet hele sit liv her.

Interviewet med Svend Hansen findes på kasettebånd i lokalarkivet.

Anna Pedersen er født i Vrønding i 1918 og har boet her det meste af sit liv.

Hun har afleveret et fyldigt materiale til arkivet.

Tegninger af læge Schmedes er fra en billedbog, han lavede til naboens søn, Henrik Kaiser ca. 1920.

Schmedes var læge i Vrønding 1914-1917. Han fik også tegninger optaget i Blæksprutten.

Embedsbog for Vrønding Skole.

Embedsbogen findes i lokalarkivet.

Villy Nielsen, der også er barnefødt i Vrønding, har suppleret.

 

Vrøndingvej 61

Her var skole til ca. 1922.  Den mest kendte lærer, der har arbejdet her 1882 - 86, er I.C. Christensen, der senere blev et aktivt og magtfuldt folketingsmedlem for partiet Venstre. Den fornemste post, han bestred, var konceilpræsident (statsminister).

I.C. Christensen skrev i embedsbogen om sine forgængere:

Da mine formænd  i Embedet ikke i Embedsbogen eller noget andet Sted, saavidt mig bekendt, har gjort Optegnelser angaaende Embedets Personalia m.v., saa har det været mig magtpaaliggende at søge saadanne Oplysninger hos Byens ældre Folk, og en Gaardmand, Thomas Christensen har da meddelt mig følgende:

 

Den første Skole byggedes i Aaret 1741, hvilket Aarstal var indhugget i Dørstolpen, og den første Lærer var Søren Hyld. Efter ham kom Anders Christensen, og man formoder, det var i Aaret 1781, thi i dette Aar blev Skolen repareret. Anders Christensen var Tiendetager paa Bisgaard og stod højt ved Herremanden Herr Mandix, som var den, der sørgede for, at Skolelodden ved Jordernes Udskiftning kom til at ligge ved Skolen, og ikke udenfor Byen, hvilket var Bymændenes Mening; i sidste Tilfælde var den vel blevet noget større? Da Anders Christensen blev gammel, sørgedes derfor for (formodentlig af Herremanden), at hans Eftermand skulle gifte sig med hans Datter, hvilket ogsaa lykkedes, skønt Datteren langtfra skal have været skøn eller elskværdig.

Ægtemanden og Efterfølgeren, Seminarist Hansen, dim. Fra Borris ankom ca. 1814, og han var efter Folks Vidnesbyrd – og Disciplen priser Mesteren – den bedste Lærer, som har været i Vrønding. Han var, saavidt jeg kan skønne, en af de Mænd, der tog Del i Friheds- og Oplysningsarbejdet før 1848, og dansk var han som nogen, saa at han i hans Sygdom og Febervildelser kort før sin Død (1848) laa og talte om Oprørerne og gamle Danmark.

 

Hans Kone var meget gerrig, hun sagde, naar hun saa en af Byens Kvinder med et Tørklæde for Munden: ”Gudskelov, nu bliver der snart noget til Degnen” (Hertil kan jeg føje et andet Træk, som er fortalt mig af ældre Folk i Vrønding, og som ligeledes vidner om Madam Hansens Gerrighed: I de Tider var det Skik, at Beboerne leverede Furagen, og hvem der vilde staa sig godt med Madammen, maatte have en Havrekærv med ”til Kalven”, saa kom de med ind at drikke Kaffe. Hun gik gerne ud og spurgte, om der var husket en Havrekærv; blev der svaret ja, saa indbød hun med sit venligste Smil vedkommende til Kaffe, men befandt Manden sig i den uheldige Situation at maatte svare nej, saa sagde hun kort Farvel, snurrede rundt som en Top og løb ind, medens den stakkels Synder maatte køre igen uden at faa Kaffe.

Meddelt af M.F. Andreasen. Ca 1827 tilfaldt Distriktets Offer Læreren.

 

Efter Hansen kom Seminarist Morten Nielsen Bache, dim. Fra Borris og Skolelærer i Kirkesanger i Vrønding – der var ikke Tone i Livet paa ham – da han endnu lever, skal jeg ikke nærmere omtale ham, (han fratraadte med Pension 1856) (Rettet af Lærer Pedersen i Lund til 1857) 1857 (rette af samme til 1859) blev Embedet besat med en Slægtning af Ham, Seminarist Martin Christensen, dim. fra Lyngby 1856. – Han døde 1882- den 15. Maj samme Aar blev jeg kaldet hertil. Jeg er dim. fra Gjedved 1877 og har tidligere været Lærer i Keldkjær, Vinding Sogn ved Holstebro, og Lærer og Kirkesanger i Uhre, Ringgive Sogn.

Disse oplysninger har jeg væsentlig fra Thomas Christensen, men har ofte hørt dem bekræftet og udtalt af andre, saa at jeg tør antage dem for at være overensstemmende med Virkeligheden, saaledes som det har tildraget sig.

Vrønding Skole d. 23. Oktober 1884

I.C.Christensen

I embedsbogen findes også følgende interessante bemærkninger:

1915 skriver læreren: I Marts mgl. 11 Dage paa Grund af min Indkaldelse til Sikringsstyrken.

1918 Skolen lukket fra 1.11. – 23.12, begge Dage iberegnet paa Grund af ”spansk Syge”

1920 Ingen Skolegang fra 9. – 28. Maj paa Grund af Lærerens og mange Børns Sygdom (spansk Syge)

Senere blev her vognmandsforretning.

Tekst til tegningen:

Her farves drengenes ender i rødt og blåt

og når enden er flot så er alting godt

Vrøndingvej 67

Det var dyrlægebolig i gamle dage. Svend Hansen kan lige huske dyrlægen, der boede der. Han hed Kolind.

Tekst til tegningen:

Har Hesten Feber eller er din Ko blind

så send dem bare til Dyrlæge Kolind

Vrøndingvej 70

Huset er bygget af Herluf Olsens farfar (Vrøndingvej 53) i 1921 som aftægtsbolig. Så var det lejet ud nogle år til 2 familier ad gangen, inden cementstøber, Johannes Rasmussen, købte det. Sindbjerg (der havde vognmandsforretning i Vrønding) har blandt andre boet der.


Vrøndingvej 72

Er bygget i 50-erne af Marius Pedersen, som var sognerådsformand i Tamdrup i en periode.